Reklamačný poriadok

1. Úvodné ustanovenia

1. tom-line.sk s týmto reklamačným poriadkom v súlade s §18 ods. 1 zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 397/2008 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za chyby (ďalej aj „reklamácia“)

vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2 Tento reklamačný poriadok je v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.3 Tento reklamačný poriadok je v súlade §18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa

umiestnený na dostupnom mieste pre zákazníka na web stránke tom-line.sk

 

2. Zodpovednosť za chyby predaného tovaru

2.1 Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§619 ods. 1 Občianskeho zákonníka)

a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe ( §620 Občianskeho zákonníka).

2.2 Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za chyby, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena ( §619 Občianskeho zákonníka).

2.3 Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§621 Občianskeho zákonníka).

2.4 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru ( §627 Občianskeho zákonníka).

2.5 Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe ( §626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

2.6 Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom,preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné chyby. Ak však predávajúci o prípadných chybách tovaru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť ( §629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar chyby, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť (§629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s

§ 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka)

 

 

3. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamácie)

3.1 Kupujúci si uplatňuje právo na opravu v prevádzkarni predávajúceho (§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

3.2 Ostatné práva zo zodpovednosti za chyby, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na

odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje priamo u predávajúceho.

3.3 Predávajúci alebo ním poverené osoby sú povinné do 3 pracovných dní oboznámiť zákazníka o posúdení reklamovaného tovaru. Pokiaľ sa reklamovaný tovar posiela na odborné posúdenie do zahraničia, vybavenie reklamácie nesmie presahovať 30 dní ( § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

3.4 Podľa zákona 397/2008 Z.z. je predávajúci povinný v 1. Roku záručnej doby tovaru, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie ( § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). V druhom 12-mesačnom období,ak sa preukáže, že po roku znehodnotil výrobok užívateľ, bude náklady na odborný posudok znášať on.

3.5 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

3.6 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie ( § 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenia reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní, alebo telefonické oznámenie o vybavení reklamácie, na základe ktorého sa zákazník dostaví do sídla firmy a dorieši sa reklamácia.

 

4. Všeobecné podmienky reklamácie

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

a) je potrebné predložiť daňový doklad o kúpe a tým preukázať, že tovar bol kúpený v tom-line.sk

b) je potrebné aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedenú v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou atď.)

 

5. Spôsob vybavenia reklamácie

5.1 Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť ( § 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa chyba týka len súčasti tovaru, výmenou tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby ( § 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

5.3 Predávajúci môže namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti ( § 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

5.4 Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) ( § 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.5 Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú chybu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave tovar riadne užívať ( § 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká chyba vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

5.6 Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva ako by išlo o neodstrániteľnú chybu ( § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od kúpnej zmluvy).

5.7 Ak ide o neodstrániteľnú chybu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku .

5.8 Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy(vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 

6. Povinnosti kupujúceho pri reklamačnom procese

6.1 Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po kúpe. Za chybu výrobku sa nepovažuje chyba spôsobená riadnym opotrebovaním výrobku alebo nedodržiavaním údržby výrobku. V prípade, že reklamovaná chyba bola spôsobená zákazníkom – poškodením výrobku nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník znáša všetky náklady spojené s vybavením takejto reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za chyby, ku ktorým došlo

mechanickým poškodením výrobku, používaním v nevhodných podmienkach alebo spôsobené živelnou pohromou.

6.2 Kupujúci má povinnosť preukázať sa riadnym dokladom o kúpe tovaru, ktorý chce reklamovať.

6.3 Kupujúci má povinnosť reklamovaný tovar nechať v sídle firmy tom-line.sk, tovar musí odovzdať predávajúcemu čistý.

 

 

 

 

V Pezinku, dňa 1.1.2017